Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, a także inne zdarzenia mające wpływ na stan cywilny osoby

Wymagane dokumenty

- Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
- Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
- Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:
- przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
- Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
- Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się nie żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia
- Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 0343533100 wew. 38

Opłaty

Opłata skarbowa:
- od sporządzenia aktu małżeństwa – 84zł
- od sporządzenia aktu urodzenia – wolne od opłaty skarbowej
- od sporządzenia aktu zgonu – wolne od opłaty skarbowej
- wydanie odpisu zupełnego – 33zł
- wydanie odpisu skróconego – 22zł

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3566
24 listopada 2009 15:52 Waleria Pyras - Aktualizacja danych sprawy.
31 marca 2008 13:28 Administrator - Utworzenie sprawy.