Sprawy meldunkowe

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- w przypadku zameldowania (przemeldowania) podpis wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu oraz zaświadczenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego
- dowód osobisty
- książeczka wojskowa

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 0343533100 wew. 38

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia wypełnionego wniosku

Inne informacje

- Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
- Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
- Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi.
- Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.
- Zameldowania noworodka dokonuje się na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez urząd stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”.
- Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.
- Wymeldowania z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, przesłanego przez urząd stanu cywilnego, który ten akt sporządził, bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”.
- Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
- Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3419
31 marca 2008 13:29 Administrator - Utworzenie sprawy.