Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/204/08 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Uchwała Nr XXIV/204/08

Rady Gminy Kochanowice

 

z dnia 13 listopada 2008

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Kochanowice uchwala:

 

 

Rozdział I

Postanowienie Ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Radzie, rozumie się przez to Radę Gminy Kochanowice, natomiast gdy mowa jest o Wójcie, rozumie się przez to Wójta Gminy Kochanowice.

 

 

Rozdział II

Zasady nabywania

 

§ 2

 

Czynności związane z nabywaniem nieruchomości wykonuje Wójt.

 

§ 3

 

Wójt nie może bez zgody rady nabywać nieruchomości, których cena przekracza kwotę 50.000 PLN.

 

§ 4

 

Z wyłączeniem sytuacji gdy przepisy szczególne przewidują obowiązek nabycia przez gminę nieruchomości, jej nabycie następuje dla realizacji celów publicznych, realizacji zadań własnych gminy, jak i wtedy, gdy przemawia za tym interes gminy.

 

§ 5

 

Przed nabyciem nieruchomości zobowiązuje się Wójta do ustalenia, czy nieruchomości mające być przedmiotem nabycia nie są obciążone hipotekami przekraczającymi ich wartość oraz służebnościami uniemożliwiającymi ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 6

 

Cena nabywanej nieruchomości powinna być porównywalna z cenami stosowanymi w obrocie wolnorynkowym.

 

§ 7

 

W uzasadnionych przypadkach można nabyć za cenę wyższą niż cena określona w § 6 nieruchomość niezbędną na realizację zadań koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, jeżeli nieruchomości te nie mogą stanowić przedmiotu wywłaszczenia.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Zasady zbywania

 

§ 8

 

Czynności związane ze zbywaniem nieruchomości wykonuje Wójt.

 

§ 9

 

Wójt nie może bez zgody Rady zbywać nieruchomości, których cena przekracza kwotę 50.000 PLN.

 

§ 10

 

Zbycie nieruchomości może nastąpić, jeżeli nieruchomość nie jest potrzebna do realizacji celów publicznych, zadań własnych gminy lub jej zbycie leży w interesie gminy.

 

§ 11

 

Oprócz ceny sprzedaży nabywca ponosi następujące koszty przygotowania nieruchomości:

1)       opłaty sądowe, notarialne i inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości,

2)       koszty wyceny nieruchomości, a w przypadku gdy zbywany jest lokal mieszkalny, koszt sporządzenia dokumentacji do zaświadczenia o samodzielności lokalu,

3)       opłaty za wypis z ewidencji gruntów,

4)       w przypadku zbywania lokalu mieszkalnego – koszty podziału geodezyjnego proporcjonalnie do nabywanych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

 

 

 

Rozdział IV

Zasady obciążania nieruchomości

 

§ 12

 

Wójtowi przysługuje prawo do obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne ograniczonymi prawami rzeczowymi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 13

 

Z tytułu ustanowienia służebności pobiera się wynagrodzenie, za wyjątkiem ustanowienia służebności:

1)       w przypadku gdy nieruchomość została zbyta przez Skarb Państwa lub gminę bez odpowiedniego dostępu do drogi publicznej,

2)       w sytuacji wzajemnego ich ustanawiania,

3)       w celu zapewnienia dostępu do nieruchomości zbywanej przez gminę,

4)       na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 14

 

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 13, określa Wójt na podstawie wartości ustalonej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Wynagrodzenie to będzie płatne na rzecz gminy jednorazowo lub maksymalnie w pięciu oprocentowanych ratach rocznych przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

 

§ 15

 

Wójt może przeznaczyć do dzierżawy lub najmu nieruchomość stanowiącą własność gminy, jeżeli nie jest ona potrzebna do realizacji celu publicznego, a jej wydzierżawienie lub wynajęcie jest ekonomicznie uzasadnione.

 

§ 16

 

Nieruchomości oddawane są w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba że Rada w oparciu o przepisy szczególne wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  tych umów.

 

§ 17

 

Wójt może wydzierżawić lub wynająć nieruchomość stanowiącą mienie komunalne, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

§ 18

 

Ustala się minimalną miesięczną stawkę netto czynszu za dzierżawę lub najem 1 m2 gruntu pod działalność gospodarczą:

1)       przy powierzchni do 1000 m2 – w wysokości równowartości stawki podatku od nieruchomości ustalonej w danym roku za 1 m2 powierzchni gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna,

2)       przy powierzchni od 1000 m2 do 5000 m2 – w wysokości 1/2 stawki określonej w pkt. 1,

3)       przy powierzchni od 5000 m2 – w wysokości ¼ stawki określonej w pkt. 1.

 

§ 19

 

Ustala się minimalną roczną stawkę netto czynszu za dzierżawę lub najem 1 ha gruntów wykorzystywanych rolniczo zgodnie z ilością kwintali żyta z 1 ha gruntu, z uwzględnieniem rodzaju i klasy gruntów oraz średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego, następująco:

1)       rola klasy III i wyższej – 4 kwintale,

2)       rola klasy IV – 3 kwintale,

3)       rola klasy V – 2,5 kwintala,

4)       rola klasy VI – 2 kwintale,

5)       użytki zielone – 1,5 kwintala

 

§ 20

 

Ustala się minimalną miesięczną stawkę netto czynszu dzierżawnego lub najmu 1 m2:

1)       gruntu pod garażem – w pięciokrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 miesięcznie,

2)       gruntów przeznaczonych na sport i rekreację - w wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 rocznie,

3)       gruntów zajętych na czas realizacji inwestycji  – w pięciokrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 miesięcznie,

4)       garaży – w dziesięciokrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 miesięcznie,

5)       lokali użytkowych – w trzykrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 miesięcznie.

 

 

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 21

 

Tracą moc:

1)       uchwała Nr 49/VI/96 Rady Gminy Kochanowice z dn. 21 listopada 1996r, w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

2)       uchwała Nr 145/XX/2004 Rady Gminy Kochanowice z dn. 30 września 2004r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego przy wydzierżawianiu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy, zmieniona uchwała Nr 290/XXXVIII/2006 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 kwietnia 2006r.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczacy Rady

Jerzy Pietrek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13 listopada 2008
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kierownik referatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2008 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1589
25 listopada 2008 10:28 Waleria Pyras - Zmiana treści dokumnetu.
25 listopada 2008 10:27 Waleria Pyras - Utworzenie dokumentu.