Przetargi

Ogłoszenie o zamównieniu zadania "Bankowa obsługa budżetu Gminy Kochanowice oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1.07.2011 do 30.06.2015 r."

Numer sprawy GIR.271.3.2011.MP

Kochanowice, dnia 05.05.2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Nazwa zadania:

 

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Kochanowice oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2015r.”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

E-mail: gmina@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 800 do 1500

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.kochanowice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa Gminy Kochanowice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 4 lat kalendarzowych, tj. od 01.07.2011r. do 30.06.2015r. W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą projektu planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kochanowice zgodnie z uchwałą budżetową na 2011r.

 

ROK

DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM

2011

20.387.753,00

22.025.021,00

 

Gmina posiada obecnie, oprócz rachunku podstawowego, 28 pomocniczych rachunków bankowych, zarówno do obsługi jednostek organizacyjnych gminy, jak i innych, wymaganych przepisami prawa w celu wyodrębniania środków finansowych.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi:
 • Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Kochanowice
 • Prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Kochanowice oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice
 • Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Kochanowice
 • Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym
 • Bankowość internetową obejmującą w szczególności :

-       o stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych,

-        o uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych,

 • Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych
 • Dokonywanie wypłat gotówkowych
 • Przechowywanie depozytów
 • Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

 

 1. Jednostki Gminy objęte obsługą bankową:
 • Urząd Gminy Kochanowice,
 • Zespół Szkół w Kochanowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
 • Zespół Szkół w Lubecku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pawełkach
 • Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna

 

 

3.Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
 • potwierdzenie salda,
 • wyciągi bankowe,
 • likwidację rachunku bankowego,
 • otwarcie rachunku lokat terminowych,
 • realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę zamawiającego,
 • realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi.
 1. Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom;
 2. Zamawiający informuje, że wszelki sprzęt konieczny do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi ponosić będzie oferent,
 3. Zamawiający wymaga, aby:

-       miesięczna opłata za przechowywanie depozytów wynosiła 0 zł.

 

Celem zbadania sytuacji finansowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie www.bip.kochanowice.pl:

 1. Uchwały Rady Gminy [Zakładka: Prawo lokalne. Uchwały Rady]
 2. Sprawozdania z wykonania budżetu [Zakładka: Prawo lokalne. Sprawozdanie budżetowe]

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66 11 00 00 – 4 Usługi bankowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2011r. do 30.06.2015r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o wymaganych oświadczeniach lub dokumentach:

  

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

a/    Spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

b/    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c/    Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

d/    Spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1977 r. prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

e/    Wykażą się:

-       Posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,

f/     Posiadają lub utworzą w miejscowości Kochanowice i w miejscowości Kochcice co najmniej punkt kasowy najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane w pkt od 1a do 1d musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.

Warunek określony w pkt 1e dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi być spełniony łącznie przez wszystkie podmioty składające wspólną ofertę.

 

2.2.       Oferta powinna zawierać:

a)   formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierający dane wykonawcy i cenę usług, będących przedmiotem zamówienia,  

b)   oświadczenia wg załącznika nr 2, w tym:  

-       oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

-       oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z przedłożonymi warunkami umownymi i akceptuje je,  

-       oświadczenie, że wykonawca zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszej specyfikacji. 

 

2.3.       Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)   aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)   sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, a także rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

d)   polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt. 1e oraz zobowiązanie Wykonawcy do kontynuowania w/w ubezpieczenia do końca obowiązywania umowy, w przypadku gdy posiadane ubezpieczenie nie obejmuje całego okresu umowy. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione wyżej winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

UWAGA!!!

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b/    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena        -        100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24.05.2011 do godz. 1100

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5, 42-713 Kochanowice

Pokój nr 11 (sekretariat)

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 24.05.2011 o godz. 1115

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5, 42-713 Kochanowice

Pokój nr : Sala Narad, I piętro

 

XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 100812 - 2011 dnia 05.05.2011 r.

Wójt Gminy Kochanowice

Ireneusz Czech

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.05.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Finansów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Skarbnik gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2011 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1280
05 maja 2011 14:38 Waleria Pyras - Zmiana kolejności załączników.
05 maja 2011 14:38 Waleria Pyras - Zmiana kolejności załączników.
05 maja 2011 14:38 Waleria Pyras - Zmiana kolejności załączników.