Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kochanowice, dnia 2011-08-04

GIR.271.5.K.2011.MP

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II”

 

1)  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

    Gmina Kochanowice

    ul. Wolności 5

    42-713  Kochanowice

    www.kochanowice.pl

    e-mail: gmina@kochanowice.pl

    Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30, wtorek do 16:00

    tel. (034) 353 31 00 - 2, fax (034) 353 31 05

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kochanowicach ul. Wolności 5, pokój nr10 lub pobrać z strony internetowej www.kochanowice.pl

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatna

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie złotowego kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.592.672,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na okres od 20.09.2011 r. do 30.12.2020 roku.

      kod CPV  66.11.30.00-5

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Numer transzy

wysokość transzy w zł

termin uruchomienia w dniu

I

779.692,37

20.09.2011r.

II

520.208,83

20.10.2011r.

III

292.770,80

15.12.2011r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty:

a)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

c)      Zezwolenie właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

d)     Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

e)      Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                      |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 10) Miejsce i termin składania ofert:

 

     Gmina Kochanowice

     ul. Wolności 5

     42-713  Kochanowice

     Pokój nr 11 (sekretariat)

do dnia 23.08.2011 r. do godz. 10:00

11) Termin związania ofertą okres 30 dni.

      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wójt Gminy

Kochanowice

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.08.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jarosław Pasieka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2011 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1619
18 sierpnia 2011 14:27 (Waleria Pyras) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytanie.doc] do dokumentu.
18 sierpnia 2011 14:27 (Waleria Pyras) - Usunięcie załącznika [odpowiedzi_na_zapytanie.docx] z dokumentu.
18 sierpnia 2011 14:24 (Waleria Pyras) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytanie.docx] do dokumentu.