Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego – orzech gruby do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2011/2012”

Kochanowice, 23.09.2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer sprawy:   Nr GIR.271.7.2011.MP

Nazwa zadania:  Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego – orzech gruby do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2011/2012”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Gmina Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

tel. 034/3533-100 fax. 034/3533-105

www.kochanowice.pl

gmina@kochanowice.pl

godziny urzędowania: 8 00- 1500

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: http://www.bip.kochanowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14 w godz. od 8:00 do 15:00.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)      Dostawa węgla eko-groszku o kaloryczności nie mniejszej niż 29 000 kJ/kg, w ilości ok. 110,00 ton na sezon grzewczy 2011/2012 (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy do: 30,00 t i 10,00 t) do kotłowni budynku wielofunkcyjnego w Kochanowicach ul. Lubliniecka  7;

2)      Dostawa węgla kamiennego -orzech  gruby- o kaloryczności nie mniejszej niż 28 000 kJ/kg, ok 20 ton na sezon grzewczy 2011/2012 (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy do: 6,00 t i 3,00 t)  do kotłowni budynku w Jawornicy przy ul. Szkolnej 3.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

09.11.10.00-0  Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Część Nr 1 (Dostawa węgla eko-groszku).

1. Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa węgla eko-groszek

2. Wykaz jednostek objętych dostawami:

− Budynek Wielofunkcyjny w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 7

3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniższe wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm:

− węgiel eko-groszek: o kaloryczności nie mniejszej niż 29 000 kJ/kg

4. Zamawiającemu służy prawo zważenia każdej dostawy w sytuacji, gdy ilość opału jest mniejsza od deklarowanej, koszt zważenia ponosi Dostawca.

5. Szacunkowa ilość wynosi ok. 110 ton węgla eko-groszek.

 

Część Nr 2 (Dostawa węgla kamiennego –orzech gruby).

1. Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa węgla kamiennego –orzech gruby.

2. Wykaz jednostek objętych dostawami:

− Budynek w Jawornicy przy ul. Szkolnej 3

3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniższe wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm:

− węgiel kamienny –orzech gruby: o kaloryczności nie mniejszej niż 28 000 kJ/kg

4. Zamawiającemu służy prawo zważenia każdej dostawy w sytuacji, gdy ilość opału jest mniejsza od deklarowanej, koszt zważenia ponosi Dostawca.

5. Szacunkowa ilość wynosi ok. 20 ton węgla kamiennego –orzech gruby.

 

Wymagania organizacyjne

 

Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez cały okres grzewczy na wezwanie zamawiającego (faks, telefonicznie lub inne skuteczne powiadomienie o potrzebie zaopatrzenia). Przeciętna wielkość pojedynczej dostawy eko-groszku do: 30,00 t i 10,00 t oraz węgla kamiennego –orzech gruby do: 6,00 t i 3,00 t. Dostawy należy realizować wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 730 do 1430. Dostawy będą realizowane w ciągu 7 dni po uprzednim telefonicznym zamówieniu. Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości węgla.

Podane potrzeby roczne stanowią szacunkową wielkość i zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.

           

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Od momentu podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki (oświadczenie oferenta załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowa zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Dostawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

  1. Wymagane oświadczenia i dokumenty, które muszą złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

a)     Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – (Załącznik nr 1 do SIWZ);

b)     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówieniu publicznym – (Załącznik nr 2 do SIWZ)

c)     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)     Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, że Dostawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)     Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Dostawca nie zalega z opłaceniem należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Wymagane dokumenty powinny być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez dostawcę.

 

UWAGA!!!

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Ad. VII pkt 2 ppkt c-e niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b/      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższego kryterium:

 

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

Cena

100

Cena brutto najniższa /cena brutto badana  x 100

 

Maksymalna ilość punktów – 100.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki zawarte w SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą.      

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego”, na adres:

 

Urząd Gminy w Kochanowicach

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Sekretariat – pokój nr 11

do dnia 30 września 2011 r. do godz. 10:00

 

XI. Termin związania ofertą:

 

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 30 października 2010 r.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 303748 dnia 23.09.2011 r.

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Kochanowice

                                                                                

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.09.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: kierownik referatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2011 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1827
26 września 2011 07:45 (Waleria Pyras) - Zmiana danych dokumentu.
23 września 2011 14:58 (Waleria Pyras) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu_wegiel.doc] do dokumentu.
23 września 2011 14:57 (Waleria Pyras) - Zmiana danych dokumentu.