Przetargi

Wójt Gminy Kochanowice ogłasza przetarg na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkól podstawowych w Gminie Kochanowice" w pomoce dydaktyczne

Numer sprawy: GIR.271.1.2012.MP                                                Kochanowice, dnia 26.01.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zadania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice” w pomoce dydaktyczne.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Strona internetowa: www.bip.kochanowice.pl

E-mail: przetargi@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 730 do 1500

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.kochanowice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne;

39.16.00.00-1 – meble szkolne

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice” realizowanego w gminie Kochanowice w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kochanowice. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie obejmuje:

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Kochanowicach

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 2:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 3:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.Damrota w Lubecku

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części: 3)

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

- Termin rozpoczęcia dostawy: bezpośrednio po podpisaniu umowy.

- Termin wykonania dostawy objętych zamówieniem: 7 dni od zawarcia umowy.

- W przypadku braku części asortymentów pomocy w magazynach wycenionych w ofercie, uzgadnia się, że za porozumieniem stron możliwa będzie ich dostawa w terminie późniejszym niż termin wykonania zamówienia bez naliczania kar.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 5

 

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych dokumentów wg poniższego wykazu:

a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)  Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które złożą wykonawcy. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty wyszczególnione są w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.

 

Dokumenty dodatkowe

a)     Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b)     Formularz cenowy – załączniki nr 2-4 (zależnie od zadania)

c)     Parafowany wzór umowy – załącznik nr 7

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena            -           100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06.02.2012 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Pokój nr 11 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 06.02.2012 o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Sala NARAD

 

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia dodatkowe i uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

 

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 23257-2012 z dnia 26.01.2012r.

 

XVIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kochanowice

mgr inż. Ireneusz Czech

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.01.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: kierownik referatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2012 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1226
26 stycznia 2012 15:28 Waleria Pyras - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.doc] do dokumentu.
26 stycznia 2012 15:28 Waleria Pyras - Dodanie załącznika [projekt_umowy__pomoce_dydaktyczne.doc] do dokumentu.
26 stycznia 2012 15:28 Waleria Pyras - Dodanie załącznika [zal4_lubecko.doc] do dokumentu.