Przetargi

Wójt Gminy Kochanowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice” realizowanego w gminie Kochanowice w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kochanowice

Numer sprawy: GIR.271.2.2012.MP                                                Kochanowice, dnia 06.02.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zadania:

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice” realizowanego w gminie Kochanowice w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kochanowice.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Strona internetowa: www.bip.kochanowice.pl

E-mail: przetargi@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 730 do 1500

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.kochanowice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80.10.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. K.Damrota w Lubecku w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I-III, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz wpływ na podniesienie jakości poziomu kształcenia co spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost u uczniów pewności siebie, nabywanie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, umiejętne korzystanie z gier i programów komputerowych, poznanie z innej strony matematyki, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji po kl. III. Prowadzone będą zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne korygujące wady wymowy oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy mającej na celu usprawnienie motoryki uczestników.

Zajęcia z uczestnikami projektu z danej szkoły prowadzone będą na terenie danej placówki po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych według harmonogramu opracowanego przez osoby świadczące usługi we współpracy z koordynatorem szkolnym po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu.

Zajęcia mają być prowadzone w oparciu o opracowane przez nauczycieli programy uwzględniające przeprowadzoną wcześniej diagnozę potrzeb uczestników projektu. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych.

Zadanie obejmuje prowadzenie:

a)    zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

b)    zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c)    zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

d)    zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Do obowiązków wykonawcy – prowadzącego zajęcia będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych określonych w poszczególnych częściach zamówienia w terminie maksymalnym do 15 czerwca 2012 r., zajęcia realizowane będą po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły, dotyczy wszystkich zadań opisanych w punktach a, b, c, d.
 2. Opracowanie programu (z uwzględnieniem zindywidualizowanych programów wypracowanych przez poszczególne szkoły) i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników w porozumieniu z koordynatorem szkolnym i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi danej szkoły oraz koordynatorowi projektu na szczeblu gminy dot. zadań opisanych w projekcie: a, b, c, d.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć w wyznaczonym terminie (zgodnie z harmonogramem) z powodów niezależnych od wykonawcy możliwe jest przeprowadzenie takich zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i koordynatorem szkolnym.
 4. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych: dzienniki zajęć, listy obecności.
 5. Opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencji minimum dwa razy: na początku i na zakończenie realizacji zajęć, dotyczy zadania opisanego w punkcie a, b, c.
 6. Opracowanie i wypełnianie indywidualnego arkusza obserwacji postawy dziecka minimum trzy razy: na początku, w połowie i końcu realizacji zajęć, dotyczy zadania opisanego w punkcie d.
 7. Sporządzenie sprawozdań z realizacji zajęć w połowie i na zakończenie realizacji projektu.
 8. Współpraca z dyrektorem szkoły, w której będą prowadzone zajęcia, koordynatorem szkolnym i koordynatorem projektu na szczeblu gminy.
 9. Comiesięczne przekazywanie dyrektorowi szkoły, w której realizowany jest projekt, koordynatorowi szkolnemu oraz koordynatorowi projektu na szczeblu gminy – informacji o stanie realizacji planu zajęć, w tym o ilości zrealizowanych godzin.

10. Wykonywanie innych niezbędnych zadań zleconych przez koordynatora projektu, wynikłych w trakcie realizacji projektu, a ściśle związanych z merytoryczną pracą prowadzącego dane zadanie projektu.

Szczegółowy zakres obowiązków prowadzącego zajęcia ujęty został w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych 8 części przetargu.

Używaną w SIWZ jednostkę „1 godzina” należy rozumieć jako 1 godzinę lekcyjną, czyli 45 minut.

Usługi będą realizowane w niżej wymienionych szkołach z podziałem na rodzaje zajęć, stanowiące części zamówienia:

Zespół Szkół w Kochanowicach

Część zamówienia nr 1:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w wymiarze - 120 godzin - 4 grupy (razem 25 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Część zamówienia nr 2:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin - 2 grupy (razem 16 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Część zamówienia nr 3:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 60 godzin – 2 grupy (razem 41 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Część zamówienia nr 4:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 godzin - 1 grupa (razem 29 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach

Część zamówienia nr 5:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godzin - 1 grupa (razem 18 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Część zamówienia nr 6:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin -1 grupa (29 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.Damrota w Lubecku

Część zamówienia nr 7:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w wymiarze - 30 godzin - 1 grupa (razem 10 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Część zamówienia nr 8:

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin -1 grupa (13 osób).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: realizacja zajęć do 15 czerwca 2012 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Przedmiot zamówienia określony powyżej w części od 1 do 8, ma być świadczony przez osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą realizować zamówienie, dołączonym do oferty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Ponadto zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoba/osoby zdolna/e do wykonania zamówienia nie może/nie mogą być zatrudniona/e w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych ośrodków EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (w takim przypadku należy stosownymi zaświadczeniami, oświadczeniami wykazać brak konfliktu interesów i podwójnego finansowania).

Osoba/osoby zdolna/e do wykonania zamówienia nie może/nie mogą być na dzień podpisania umowy zaangażowana/e w realizację zadań w projektach finansowanych w ramach POKL w takim stopniu, że nie będzie mogła/y wykonać zamówienia, chyba, że wykaże/ą, że będzie/będą w stanie efektywnie realizować zadania w projekcie (składając stosowne oświadczenia, zaświadczenia, harmonogramy realizacji zadań w innych projektach itp.).

 

W związku z powyższym Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy z Wykonawcą:

a)oświadczenia wykonawcy o niezatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL 2007-2013, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

b)oświadczenia o zaangażowaniu Wykonawcy w realizację zadań w innych projektach finansowanych w ramach POKL 2007-2013, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części: 8)

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do dnia 15.06.2012 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;

 

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 3

 

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający określa, że: osoby wykonujące zajęcia edukacyjne określone w poszczególnych częściach zamówienia (część  od 1 do 8):

muszą posiadać, co najmniej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

wykonawcy wszystkich zadań określonych w częściach zamówienia od 1 do 8 muszą spełniać wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji nauczycieli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),

muszą posiadać wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej – dla części zamówienia nr 1, 2, 5, 7,

muszą posiadać wykształcenie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych – dla części zamówienia nr 3,

muszą posiadać wykształcenie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej - dla części zamówienia nr 4, 6, 8.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

 

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający przyjmuje, że warunek uznany będzie za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 3.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które złożą wykonawcy. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty wyszczególnione są w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:

a)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

b)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), do którego należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający nadanie stopnia awansu zawodowego,
 • dokument potwierdzający wykształcenie zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
 • dokument potwierdzający wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dający kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej – dla części zamówienia nr 1, 2, 5, 7,
 • dokument potwierdzający wykształcenie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć logopedycznych – dla części zamówienia nr 3,
 • dokument potwierdzający wykształcenie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej – dla części zamówienia nr 4, 6, 8,
 1. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego (załącznik nr 2 do SIWZ),

b)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

VIII. Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena            -           100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 15.02.2012 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Pokój nr 11 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 15.02.2012 o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

Sala NARAD

 

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia dodatkowe i uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

 

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 35416-2012 z dnia 06.02.2012r.

 

XVIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kochanowice

mgr inż. Ireneusz Czech

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.02.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kierownik referatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2012 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1328
06 lutego 2012 14:39 Waleria Pyras - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.doc] do dokumentu.
06 lutego 2012 14:38 Waleria Pyras - Dodanie załącznika [siwz_na_nauczanie.doc] do dokumentu.
06 lutego 2012 14:37 Waleria Pyras - Zmiana danych dokumentu.