Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU p.n. „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

Numer sprawy GIR.271.5.2012.MP

Kochanowice, dnia 06.07.2012 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nazwa zadania:

„Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

E-mail: gmina@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 800 do 1500

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.kochanowice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

 

Zamówienie obejmuje:

Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno-Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach.

Do robót ziemnych:

- wykopanie fundamentów wraz z pracami związanymi z nimi

Do robót rozbiórkowych/zamurowania należeć będzie wykucie bruzd dla belek oraz otworów w ścianach, wykonanie przesklepień otworów w ścianach oraz tynków zwykłych wewnętrznych.

Do robót murowych należeć będzie:

- wykonanie ścian budynku jednokondygnacyjnych oraz ścianek działowych z otworami na okna i drzwi

- wykonanie kanałów z pustaków betonowych kominów dymowych oraz wentylacyjnych

- wykonanie murów ścian z kamienia łamanego

- wykonanie belek i wieńców oraz nadproży, nowych schodów żelbetowych

Do robót dachowych:

- wykonanie konstrukcji dachowej wraz deskowaniem połaci

- pokrycie dachów papą, a następnie blachą stalową ocynkowaną-trapezową

- obróbki blacharskie wraz rynnami i rurami spustowymi

- założenie izolacji przeciwwilgociowej( folia), cieplnej i przeciwdźwiękowej (wełna mineralna) oraz okładziny poddasza z gipsowo-kartonowych

Do robót wewnętrznych:

- obudowa ścian z płyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie tynków wewnętrznych

- malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi

 

Zakres opracowania obejmuje także wykonanie:

- posadzek wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi

- obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- okładziny ścian  oraz posadzek płytkami na kleju (z kamieni sztucznych)

- wprawienie stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji wod-kan i co.

- ocieplenie ścian budynków styropianem wraz z położeniem tynków

- rozbudowy budynku o pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczeń WC dostępnych z zewnątrz w tym dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Oferent powinien zapoznać się z warunkami terenowymi i istniejącym obiektem współdziałającym z projektowanych zadaniem.

 

Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót załączonych do niniejszej specyfikacji, według których należy wycenić przedmiot zamówienia, dodając kwotę 16.450 zł netto na wykonanie instalacji elektrycznej i kwotę 21.950 zł netto na wykonanie instalacji wod-kan i co.

Dokumentacja techniczna wraz z rysunkami dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach urzędowania. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45 21 23 00 – 9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45 31 00 00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71 22 10 00 – 3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia robót: bezpośrednio po podpisaniu umowy.

Termin wykonania robót objętych zamówieniem: do dnia 31.05.2013 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o wymaganych oświadczeniach lub dokumentach:

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

a/    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/    Posiadania wiedzy i doświadczenia,

c/    Dysponowania, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d/    Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e/    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń opisanych poniżej, według formuły spełnia/nie spełnia.

 

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Ad. 1. b) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

 1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością należy rozumieć zrealizowanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto każda – ( według Załącznika nr 2)

 

Ad. 1. c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

 1. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Należy wykazać, co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa) – (według Załącznika nr 3);
 2. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa);
 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

 

Ad. 1. d) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

 1. opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane jest ubezpieczenie o wartości min.  300.000 PLN

 

Ad. 1. e) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (Załącznik nr 1 do SIWZ);
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3. aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

 

 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. 3.     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a/ kosztorys ofertowy sporządzony według załączonych do SIWZ przedmiarów robót;

b/  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis;

c/   pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

 

 

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w w/w. UWADZE, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

UWAGA!!!

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Ad. 1. e) ppkt B-E niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b/    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie Ad. 1. e) ppkt B-E oraz w punkcie 3.  b/, a pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena netto (C)

80%

2.

Okres gwarancji (G)

20%

 

Razem:

100%

 

2.Punkty przyznawane za podane w pkt 7.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

 

S = C x 80% + G x 20%

 

gdzie:

S -  suma uzyskanych punktów

C – punkty uzyskane z kryterium cena

G – punkty uzyskane z kryterium okres gwarancji

 

KRYTERIUM CENA

Zamawiający przyzna punkty w kryterium Cena w liczbie nie większej niż 80 pkt wg. następującego wzoru:

 

         Cena min

C  = ----------------------------- x 100

          Cena badanej oferty

 

gdzie:

Cena min – najniższa cena wśród złożonych ofert

Cena badanej oferty – cena danej oferty

C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

 

KRYTERIUM OKRES GWARANCJI

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od czasu zakończenia danego etapu prac. Zamawiający przyzna punkty za kryterium okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach w liczbie nie większej niż 20 pkt wg. następującego wzoru:

 

G badanej oferty

G  = ----------------------------- x 100

          G max

 

gdzie:

G badanej oferty – proponowany okres danej oferty

G max – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert

G – ilość przyznanych punktów za kryterium okres gwarancji danej oferty

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 20.07.2012 do godz. 1000

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności nr 5, 42-713 Kochanowice

Pokój nr 11 (sekretariat)

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 20.07.2012 o godz. 1015

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5, 42-713 Kochanowice

Pokój nr : Sala Narad, I piętro

 

XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 239508 - 2012 dnia 06.07.2012 r.

 

 

 

 

__________________________

Wójt Gminy Kochanowice 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.07.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kierownik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2012 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1694
06 lipca 2012 14:01 (Waleria Pyras) - Dodanie załącznika [przedmiar_harbultowice.pdf] do dokumentu.
06 lipca 2012 14:00 (Waleria Pyras) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_siwz.doc] do dokumentu.
06 lipca 2012 14:00 (Waleria Pyras) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc] do dokumentu.