Przetargi

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

NIERUCHOMOŚCI   NIEZABUDOWANYCH

położonych  w   DRONIOWICACH  przy  ul.  BOCZNEJ

1)        dz. nr 636/38 o pow. 0,1007 ha,

2)        dz. nr 637/38 o pow. 0,1392 ha,

k.m. 3 Droniowice, opisane w księdze wieczystej nr CZ1L/00041234/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu; działki mają kształt prostokąta; istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

       

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5150 z 26.07.2013 r.), zmienionym uchwałą nr XLV/309/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 2920 z 23.05.2014 r.), uchwałą nr LII/362/14 Rady Gminy Kochanowice z 10 listopada 2014 r. (Dz. urz. woj. śląskiego poz. 5906 z 18.11.2014 r.) oraz uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy Kochanowice z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 2607 z 10 maja 2016 r.) nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości:

1)      25 800 zł  (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych) + 23 % VAT

2)      32 200 zł  (trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych) + 23 % VAT

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2018 r.

1)      godz. 10.00

2)      godz. 11.00

Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych) w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kochanowice Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104 najpóźniej do dnia 21.06.2018 r. W tytule należy podać nr działki (za datę wpłaty uznana będzie data wpływu środków na konto gminy).

 Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • Dowód wpłaty wadium,
  • W przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
  • W przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,
  • W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi do notarialnej umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego, Wójta Gminy Kochanowice. Koszty nabycia ponosi kupujący.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na koncie gminy Kochanowice powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia notarialnej umowy.

 Uwaga: Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz w Internecie. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

             Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 pokój nr 10 lub telefonicznie (34) 35 33 100 wew. 136. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice: www.kochanowice.pl w BIP/Przetargi

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.05.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 99
24 maja 2018 09:41 Marek Czernikowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)