Projekty uchwał

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2009 roku

Projekt Uchwała Nr XLII/…../10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2009 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.28a ust. 1 i 2 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn....