Wymiana dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego jest do pobrania w Urzędzie Gminy (pokój nr.5) lub pobrania w wersji elektronicznej.
  Uwaga !!!
  - wniosek .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
  - wniosek on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.
 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
  osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z
  równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny
  kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
  źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z
  zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
  wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
  W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

bez opłaty

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
  1464 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t..j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku, również dziecka, które ukończyło 5 rok życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, powyżej 5 roku życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3935
28 listopada 2017 10:35 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 10:31 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2017 09:41 Marek Czernikowski - Dodanie załącznika.