Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo lub długopisem bez skreśleń i poprawek.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel. (34) 3533100 wew. 34

 Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

Dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG kreatora lub aktywnego formularza.

Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:

 • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce (Urzędu Gminy w Kochanowicach) w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
 • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce (Urzędu Gminy w Kochanowicach). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
 • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

Aktualnie trwają pracę nad możliwością przekazywania wniosku za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Kochanowice.

 

Opłaty

OPŁATY:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

 

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

WPIS DO CEIDG: Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS), w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce, lub elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e PUAP).

ZMIANY WPISU: Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI: Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (w lutym na 28 dni) do 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać na formularzu CEIDG-1 zgłoszenia do CEIDG informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jeszcze przed jego nastaniem, tj. nie później niż w dniu rozpoczęcia zawieszenia.

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI: Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy, a nie z urzędu. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia – wpis jest z urzędu wykreślany z CEIDG. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać na formularzu CEIDG-1 zgłoszenia do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.


WYKREŚLENIE WPISU: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG na formularzu CEIDG-1.


Na terenie gminy Kochanowice wniosek o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie wpisu do CEIDG można złożyć w Urzędzie Gminy Kochanowice, w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, adres dostępny na stronie BIP bezpośrednio do CEIDG oraz pocztą za potwierdzeniem notarialnym podpisu.

Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w systemie CEIDG oraz można je otrzymać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy pok. nr 14.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej)

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS oraz GUS.

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy, są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP.

 

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

TRYB ODWOŁAWCZY:

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Operatorzy JST wykonują czynności materialno-techniczne polegające na przyjęciu wniosku, przekształceniu go w formę dokumentu elektronicznego, opatrzeniu podpisem elektronicznym i przesłanie do CEIDG, na które nie przysługuje odwołanie.

 

Inne informacje

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Od 1 lipca 2011 r. obowiązki ewidencyjne Wójta Gminy Kochanowice w zakresie działalności gospodarczej przejęła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

W CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwić sprawy dotyczące ich firmy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub w Urzędzie Gminy Kochanowice, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP mogą składać wnioski do CEIDG bezpośrednio przez Internet.

Potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest informacja umieszczona na stronie internetowej CEIDG.

Wszystkie gminy w Polsce przekazały do końca 2011 r. dane czynnych przedsiębiorców (oraz wykreślonych po 1 lipca 2011 r.) do CEIDG.

W związku z powyższym Urząd Gminy Kochanowice zaprzestaje wydawania zaświadczeń potwierdzających aktualne dane przedsiębiorcy, a wyszukiwanie czynnych przedsiębiorców wpisanych do gminnej bazy działalności gospodarczej, następuje poprzez wyszukiwanie wpisu w centralnej bazie CEIDG.

Urząd Gminy Kochanowice pozostaje właściwym do udzielania informacji o przedsiębiorcach wykreślonych z ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Kochanowice przed 1 lipca 2011 r. oraz w zakresie danych archiwalnych nie przeniesionych do CEIDG. Informacje o których mowa podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym zaświadczenia wydawane są jedynie na pisemny wniosek, w którym należy wskazać interes prawny (lub podstawę prawną) upoważniającą do otrzymania tych informacji.

UWAGA

Urząd Gminy Kochanowice przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w
Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel. (34) 3533100 wew. 134, e-mail gospodarka@kochanowice.pl .

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • zgłoszeniem lub aktualizacją wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego – NIP
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • zgłoszeniem lub zmianą płatnika do ZUS/KRUS
 • ·    służy również do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

W przypadku wniosku CEIDG-1 złożonego niepoprawnie, organ gminy niezwłocznie wzywa składającego do skorygowania lub uzupełnienia danych w ciągu 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2012 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 3010
12 grudnia 2012 08:38 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
12 grudnia 2012 08:27 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
12 grudnia 2012 08:27 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.