Podział nieruchomości I etap

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·      2 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości opracowany na mapie zasadniczej w skali 1:1000,

·      Odpis Księgi Wieczystej lub wyciąg z badania księgi wykonany przez uprawnionego geodetę

·      Wypis z rejestru gruntów

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro podawcze urzędu Gminy pok. Nr 7, bądź drogą elektroniczną : gmina@kochanowice.pl

Opłaty

 

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. h Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

Termin i sposób załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), czyli nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

Tryb odwoławczy

 

Za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

 

      Kochanowice, dnia ............................

........................................................

           (Imię i nazwisko)

.........................................................

.........................................................

             (Adres zamieszkania)

 

                                                                                  Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy

            Urzędu Gminy Kochanowice

 

 

            Proszę o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości nr …………....….

k.m. ……………………………………. obręb …………………………….., zlokalizowanej w miejscowości ………………………………….. przy ul. ………………………………….

 

Cel podziału: ……………………………………………………………………… . Dojazd do wydzielonych działek odbywać się będzie ……………………………………………………..

 

 

                                                                                                                             ……………………………………

                                                                                                                          ( podpis )

 

 

Załączniki:

1.  2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości opracowany na mapie zasadniczej w skali 1:1000

2.  Odpis z Księgi Wieczystej.

3.  Wypis z rejestru gruntów.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h, ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1052
30 stycznia 2014 10:50 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.