Podział nieruchomości etap II

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·         4 egz. projektu podziału sporządzonego przez uprawnionego geodetę na mapie zasadniczej w skali 1:1000 przyjętego wstępnie do Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego

·         Protokół z przyjęcia granic nieruchomości (ksero)

·         Wykaz zmian gruntowych

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro podawcze Urzędu Gminy pok. Nr 7, bądź drogą elektroniczną : gmina@kochanowice.pl

Opłaty

 

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. h Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

 

Termin i sposób załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), czyli nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

Tryb odwoławczy

 

Za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

 

Kochanowice, dnia ............................

 

........................................................

           (Imię i nazwisko)

.........................................................

.........................................................

           (Adres zamieszkania)

 

 

                                                                                  Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy

            Urzędu Gminy Kochanowice

 

       

            Proszę o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości nr ………..…….. k.m. ………………..…………….. zapisanej w Księdze Wieczystej nr ……...…... położonej w miejscowości …………………………. przy ul. ……………………..

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                   podpis

 

 

Załączniki:

1.    4 egz. projektu podziału sporządzonego przez geodetę na mapie zasadniczej w skali 1:1000 przyjętego wstępnie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

2.    Protokół z przyjęcia granic nieruchomości (ksero)

3.    Wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę.

4.    Odpis z Księgi Wieczystej.

 

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h, ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1060
30 stycznia 2014 10:57 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.