Wypis i wyrys z miejscowego planu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

a)    kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro podawcze urzędu Gminy pok. Nr 7, bądź drogą elektroniczną : gmina@kochanowice.pl

Opłaty

 

zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

1)      od wypisu

a)      do 5 stron – 30 zł

b)      powyżej 5 stron – 50 zł

2)      od wyrysu

a)      za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł

b)      nie więcej niż 200 zł

 

Termin i sposób załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

 

Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice zatwierdzająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. U. woj. śląskiego poz. 5150 z 26 lipca 2013 r.)

Tryb odwoławczy

 

Nie ma

Inne informacje

 

Kochanowice, dnia ............................

........................................................

           (Imię i nazwisko)

.........................................................

.........................................................

         (Adres zamieszkania)

 

 

 

                                                                       Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy

Urzędu Gminy Kochanowice

 

 

            Proszę o sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr .................. k.m. ............................................,

położonej w miejscowości ....................................... przy ul. ........................................

Informacja ta jest mi potrzebna ....................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

 

W załączeniu fragment mapy ewidencyjnej.

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                      (podpis)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1214
30 stycznia 2014 11:15 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.