Zameldowanie na pobyt czasowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

Bez opłat

 

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia wypełnionego wniosku

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.z 2017 r.,poz. 657);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015 r., poz. 1852).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 237
05 lutego 2018 10:20 Marek Czernikowski - Dodanie załącznika.
05 lutego 2018 10:19 Marek Czernikowski - Usunięcie załącznika.
05 lutego 2018 10:19 Marek Czernikowski - Dodanie załącznika.