Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 • druk „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Poskiej” dostępny poniżej lub w pokoju nr 5
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia wypełnionego wniosku

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290 j.t.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 j.t.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 j.t. z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

 • osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd; zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego
 • osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
 • za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności  do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny poniżej - (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 169
05 lutego 2018 10:22 Marek Czernikowski - Dodanie załącznika.
05 lutego 2018 10:21 Marek Czernikowski - Usunięcie załącznika.
05 lutego 2018 10:21 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych załącznika.