Małżeństwo - zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
  1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
  4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności.
  5. W przypadku cudzoziemca:
   • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
   • odpis aktu urodzenia,
   • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
  6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa:
   • zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.
 2. W dniu zawarcia związku małżeńskiego:
  1. Dowody osobiste zawierających związek małżeński (w przypadku cudzoziemców - paszport).
  2. Dowody tożsamości dwóch świadków.

Miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy. Wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu podpisania przez narzeczoną zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty


 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN.
 2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 1000 PLN.
 3. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr:  91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …………………….”.

 

Termin i sposób załatwienia

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, do upływu ważności zapewnienia (6 miesięcy).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 225).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).

Tryb odwoławczy

 1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.
 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.
 3. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 4. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2017 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 191
29 listopada 2017 11:55 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 10:30 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
16 listopada 2017 09:18 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.