Małżeństwo - wydanie zaświadczenie stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Jeżeli zaświadczenie ma być wydane przez konsula, dodatkowo:
  1. odpis aktu urodzenia
  2. jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jo jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa:
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 PLN.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 • Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr:  91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …………………….”.

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 7 dni od dokonania wymaganych wpisów w rejestrze stanu cywilnego złożenia wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy


 1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
 2. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2017 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 160
29 listopada 2017 09:32 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 10:29 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
16 listopada 2017 09:28 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.