Urodzenie - zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
  1. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 2. Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 3. Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :
  1. obecność obojga rodziców,
  2. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 4. Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji :
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 5. Dla dziecka gdy matka jest wdową :
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się ustnie.
 2. Kartę urodzenia przekazują, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia, podmioty wykonujące działalność leczniczą.
 3. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 4. Odpis aktu urodzenia wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 194).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 171).

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
  Odwołanie można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
  tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

  w godzinach:

  poniedziałek: 7:30 - 15:30

  wtorek: 7:30 - 16:00

  środa: 7:30 - 15:30

  czwartek: 7:30 - 15:30

  piątek: 7:30  - 15:00

 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.
 6. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Inne informacje

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.
 2. Jeżeli ne dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego dziecka.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
  1. ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
  Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 4. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia (dziecko urodzone w szpitalu np. w Lublińcu zgłaszamy w USC w Lublińcu)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2017 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 183
28 listopada 2017 10:31 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
16 listopada 2017 09:39 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.