Małżeństwo - wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1 maja 2004r.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 4. Odpis orzeczenia w sprawach małżeńskich spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku Nr 2201/2003.
 5. Zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich (właściwy sąd lub organ Państwa Członkowskiego pochodzenia, na żądanie zainteresowanej strony, wydaje zaświadczenie przy użyciu standardowego formularza) określone w art.39 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku Nr 2201/2003.
 6. W wypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która stara się o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
  1. oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
  2. dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
 7. Tłumaczenie przysięgłe wyroku i zaświadczenia.
 8. Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009r.
 • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
 • oryginał urzędowego tłumaczenie w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

 1. Opłata skarbowa: 11 zł.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 3. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr:  91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …………………….”.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 • Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania z drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 • Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
  1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje wpisanie wyroku do polskich ksiąg stanu cywilnego bądź wydawana jest decyzja o odmowie dokonania ww. wpisu. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
  2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
   1. Poprzez pocztę tradycyjną.
   2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. L 338, 23.12.2003, s.1-29).

Tryb odwoławczy

 

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

 2. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
 3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 4. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Inne informacje

 1. Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.
 2. Nie jest wymagana żadna szczególna procedura dla uaktualnienia ksiąg stanu cywilnego oraz rejestru stanu cywilnego Państwa Członkowskiego na podstawie orzeczenia w sprawie rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego w innym Państwie Członkowskim, i od którego nie można się odwołać na podstawie prawa obowiązującego w tym Państwie Członkowskim.
 3. W celu wpisania wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. należy złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 207
29 listopada 2017 09:32 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 10:28 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2017 10:18 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych załącznika.