Urodzenie - nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża oraz dokument tożsamości lub legitymacja szkolna dziecka, jeżeli do zmiany nazwiska wymagana jest zgoda dziecka (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

 • Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy
 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
  W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia.
 • Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilneg

Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

Tryb odwoławczy

 • Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Inne informacje

 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:
  1. nosi ono nazwisko ojca (nazwisko matki) albo
  2. nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP lub przed konsulem.
 4. Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
 6. Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 168
28 listopada 2017 10:30 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2017 10:22 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.