Zgon - Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport.

 

 1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

 

 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

 1. Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie, w dniu zgłoszenia.
 2. Odpis aktu zgonu wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu.

 

 1. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane dwa odpisy aktu zgonu.

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 194).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

 1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
 2. Pozostały małżonek.
 3. Krewni zstępni.
 4. Krewni wstępni.
 5. Krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa.
 6. Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

 

 1. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.

 

 1. Zgłoszenie zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 212
28 listopada 2017 10:44 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.