Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr:  91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …………………….”.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja aktów stanu cywilnego, zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja aktów stanu cywilnego, zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

 1. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 

 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w siedzibie urzędu.

 

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia dokumentu stanu cywilnego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Inne informacje

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się zaświadczenie o stanie cywilnym.
 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym stanowi oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

 1. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

 

 1. Wydane zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 177
29 listopada 2017 09:33 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 12:45 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.