Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 4. Dokument wykazujący interes prawny.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 24 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr:  91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 w tytule podając “OPŁATA SKARBOWA ZA …………………….”.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 1. Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, wydanego w terminie 1 m-ca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia dokumentu stanu cywilnego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Inne informacje

 1. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik, jeżeli księga prowadzona w formie papierowej (do 2015 r.) zaginęła lub została zniszczona. Zaświadczenie zawiera: oznaczenie rodzaju księgi stanu cywilnego, rok lub lata, w których księga była prowadzona, oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym księga była przechowywana, okoliczności braku księgi i oznaczenie wnioskodawcy.
 2. Zaświadczenie wydaje się na wniosek:
 3. Osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy,
 4. Osoby, która wykaże interes prawny, a w przypadku odtworzenia aktu zgonu również osoby, która wykaże interes faktyczny.
 5. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 185
29 listopada 2017 09:33 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 12:50 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.