Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek - podanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zgodnie z art. 18.5 ustawy powinien zawierać:
• oznaczenie rodzaju zezwolenia,
• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona i adres zamieszkania,
• numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
• przedmiot działalności gospodarczej
• adres punktu sprzedaży
• adres punktu składowania napojów alkoholowych i magazynu dystrybucyjnego
II. Wymagane załączniki
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
• decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów

• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533-100 wew. 34
• Wniosek po sprawdzeniu - pokój 14, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój 11.

Opłaty

• Za korzystanie z zezwoleń przedsiębiorca przed otrzymaniem zezwoleń wnosi opłatę na rachunek gminy w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu i piwo
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu
2100 zł na sprzedaż alkoholów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższa oplata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
• Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia do 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni.
Opłata za zezwolenia wynosi, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwo - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 do 18% ( z wyjątkiem piwa) - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości, wnoszą opłatę w wysokości jak przedsiębiorcy otrzymujący zezwolenia po raz pierwszy.
Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa wyżej wyliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr: 91 8288 1014 2001 0100 0607 0107w tytule podając "OPŁATA ZA .........................".

Termin i sposób załatwienia

• do 1 miesiąca, a w sytuacjach skomplikowanych do 2 miesięcy
Miejsce i sposób załatwienia sprawy
• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533-100 wew. 34
• Wniosek po sprawdzeniu - pokój 14, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój 11.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 98, po.1071 z późn. zm.).
• Uchwała Rady Gmin Kochanowice Nr XXVI/188/2001 z dnia 16.10.2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i do spożycia w miejscu sprzedaży.
• Uchwała Rady Gminy Kochanowice Nr 211/XXIX/2002 z dnia 19.02.2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia.

Inne informacje

Uwagi
• Wpływ wniosku powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, że posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu prosi się o odpowiednio wcześniejsze złożenie wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 4439
21 stycznia 2013 08:08 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2013 08:07 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2013 08:07 Waleria Pyras - Usunięcie załącznika.