Zeswolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagany wniosek
• Wniosek -podanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wymagane załączniki
• kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
• kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
• zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentów

• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533100 wewn. 34
• Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za
poszczególne rodzaje zezwoleń, i tak:
• 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr:
91 8288 1014 2001 0100 0607 0107w tytule podając "OPŁATA ZA .........................".

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy
• do 30 dni
Miejsce i sposób załatwienia sprawy
• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533100 wewn. 34
• Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 98, po.1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia.

Inne informacje

Uwagi
1.O zezwolenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.
3. Wpływ wniosku powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, że posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu prosi się o odpowiednio wcześniejsze złożenie wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 3637
21 stycznia 2013 08:07 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2013 08:06 Waleria Pyras - Usunięcie załącznika.
23 września 2008 08:42 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.