Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Załączniki
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich w 3 egzemplarzach.
2. W postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. W postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
5. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy – stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, leśnictwa pokój nr 14 tel. 034/3533-100 wew. 34.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 14.

Decyzja zostaje wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub wnioskodawca odbiera osobiście w pokoju nr 14.

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205,00 zł
- decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 105,00 zł
- pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji środowiskowej wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego - do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Podstawa prawna

- art. 59 i następne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr: 91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 w tytule podając "OPŁATA SKARBOWA ZA DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ”.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2009 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 4059
20 lutego 2009 14:37 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
20 lutego 2009 14:36 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.