Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.02.22008

Kochanowice, 15.02.2008 r. PP-7322/5/2008 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kochanowice nr XV/137/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE O PRZYSTĄPIENIU DO AKTUALIZACJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCHANOWICE Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 28.12.2007...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE O PRZYSTĄPIENIU DO ORACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCHANOWICE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 28.12.2007 r. przez Radę...

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kochanowice nr VIII/72/07 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice z późniejszymi zmianami,...

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A o znajdujących się na terenie gminy Kochanowice przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych W październiku 2005 r. weszły w życie art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 180, poz. 1495),...

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A o znajdujących się na terenie gminy Kochanowice przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych ------------------------------- 0

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kochanowice nr 267/XXXIV/2002 z dnia 8 października 2002 r, z późniejszymi zmianami, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam...

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

UCHWAŁA NR 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

UCHWAŁA NR 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...