Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rady Gminy Kochanowice

Rada Gminy Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład Rady Kochanowice wchodzi 15 radnych. Do zadań Rady Gminy należy m.in: " uchwalanie statutu Gminy, " uchwalanie budżetu Gminy, " podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych...

Jednostek pomocniczych - sołectw

Jednostki pomocnicze - sołectwa Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze - sołectwa. O utworzeniu, połączeniu i podzieleniu jednostki pomocniczej decyduje Rada w drodze uchwały. Inicjatorami utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia mogą być mieszkańcy albo organy Gminy. Utworzenie, połączenie, podzielenie lub zniesienie musi...

Jednostek organizacyjnych Gminy

Jednostki organizacyjne Inne jednostki organizacyjne gmina może tworzyć w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne...

Wójta Gminy Kochanowice

Wójt Gminy Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta określa odrębna ustawa. Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. O kierunkach...

Gminy Kochanowice

Gmina Kochanowice Mieszkańcy Gminy Kochanowice stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową tworzoną przez sołectwa: Droniowice, Harbułtowice, Jawornicę, Kochanowice, Kochcice, Lubecko i Lubockie - Ostrów. Podstawowym aktem prawnym regulującym działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz....