Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy

ZARZĄDZENIE NR 439/09 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kochanowice Na podstawie § 28 uchwały Nr 322/XLII/2006 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIV/283/09 z dnia 17 września 2009 r., Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 410/2009 z dnia 17 września 2009 r., Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIV/282/09 z dnia 17 września 2009 r., Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej...

Komunikat Wójta Gminy w sprawie wyłożenia projektu zminy planu przestrzennego zagospodarowania

K O M U N I K A T W Ó J T A G M I N Y K O C H A N O W I C E Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 39 ust.2-5 oraz art.54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCHANOWICE

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOCHANOWICE O PRZYSTĄPIENIU DO ORACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCHANOWICE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam ponownie o podjęciu w dniu 30...

Ogłoszenie

Lubliniec, 2009-02-09 O G Ł O S Z E N I E Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu...