Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 7.10.2011 roku w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy

ZARZĄDZENIE NR 96/11 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kochanowice Na podstawie § 28 uchwały Nr 322/XLII/2006 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czy

Zbiórka zużytych opon w gminie Kochanowice

Zbiórka zużytych opon w gminie Kochanowice W nawiązaniu do wcześniejszej informacji w temacie zbiórki zużytych opon, Wójt Gminy Kochanowice informuje mieszkańców Gminy, że zużyte opony odbierane będą w dniach 17-19 października 2011 r. Miejscem zbiórki opon będzie teren przy budynku Urzędu Gminy Kochanowice...

Wójt Gminy Kochanowice informuje, iz działając na podstawie art 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 90/11 z 26 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogloszeń został wywieszony wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE informuje iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 90/11 z dnia 26 września 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice przy ul. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń został...

Informacja Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 roku o możliwości sporzadzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kochanowice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności...

Informacja Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 roku o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności...

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych Na postawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCHANOWICE Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Wybory ławników - termin zgłoszenia kandydata

WYBORY ŁAWNIKÓW O G Ł O S Z E N I E Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. można składać do Rady Gminy Kochanowice zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego w Lublińcu. Kandydat&

Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29.04.2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kochanowice

Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kochanowice Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr...

unieważnienie przetargu

Kochanowice, 21.04.2011r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o unieważnien