Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 roku o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2011 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności...

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych Na postawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCHANOWICE Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...

Wybory ławników - termin zgłoszenia kandydata

WYBORY ŁAWNIKÓW O G Ł O S Z E N I E Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. można składać do Rady Gminy Kochanowice zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego w Lublińcu. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia,...

Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29.04.2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kochanowice

Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kochanowice Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr...

unieważnienie przetargu

Kochanowice, 21.04.2011r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn.:„Ochrona dorzecza Małej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kochanowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz....

Harminogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rok 2011 w Gminie Kochanowice

MIEJSCE ODBIORU, TERMIN I DZIEŃ/MIESIĄC/ROK GODZINY ODBIORU UWAGI Lubecko przy remizie OSP ul. Strażacka 1 9 maja 2011 r. Od 900 do 945 Marian Widera 607 357 696 Pawełki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Główna 14 9 maja 2011 r. Od 1000 do 1030 Dariusz Ulman 696021490 Kochcice przy szkole ul....

Informacja o terminie wyborów do Izb Rolniczych

Komunikat Wójt Gminy Kochanowice przypomina wszystkim rolnikom o zbliżających się w dniu 3 kwietnia 2011 roku wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y K O C H A N O W I C E Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 29, art. 39 ust.1-5 i art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...