Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Harminogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rok 2011 w Gminie Kochanowice

MIEJSCE ODBIORU, TERMIN I DZIEŃ/MIESIĄC/ROK GODZINY ODBIORU UWAGI Lubecko przy remizie

Informacja o terminie wyborów do Izb Rolniczych

Komunikat Wójt Gminy Kochanowice przypomina wszystkim rolnikom o zbliżających się w dniu 3 kwietnia 2011 roku wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y K O C H A N O W I C E Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 29, art. 39 ust.1-5 i art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE informuje iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 28/11 z dnia 14 lutego 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice przy ul. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń został wywieszony...

Aktualizacja POŚ

Kochanowice, 31 stycznia 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)...

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y K O C H A N O W I C E Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 29, art. 39 ust.1-5 i art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Kochanowice w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w gminie Kochanowice dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 1.02.2011 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w gminie Kochanowice dla wyboru sołtysów i rad sołeckich Na podstawie § 2 u

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE informuje iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 21/11 z dnia 7 stycznia 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice przy ul. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń został...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice Przedmiot konsultacji Na podstawie Zarządzenia nr 24/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Kochanowice zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na te

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice Przedmiot konsultacji Na podstawie Zarządzenia nr 23/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Kochanowice zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Kochanowice do konsul