Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE informuje iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 28/11 z dnia 14 lutego 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice przy ul. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń został wywieszony...

Aktualizacja POŚ

Kochanowice, 31 stycznia 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)...

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y K O C H A N O W I C E Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 29, art. 39 ust.1-5 i art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Kochanowice w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w gminie Kochanowice dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 1.02.2011 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w gminie Kochanowice dla wyboru sołtysów i rad sołeckich Na podstawie § 2 uchwały Nr IV/41/07 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz w...

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE informuje iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 21/11 z dnia 7 stycznia 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice przy ul. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń został...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice Przedmiot konsultacji Na podstawie Zarządzenia nr 24/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Kochanowice zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Kochanowice do konsultacji projektu uchwały Rady...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Kochanowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice Przedmiot konsultacji Na podstawie Zarządzenia nr 23/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Kochanowice zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Kochanowice do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy...

komunikat - stawki za wodę i ścieki

KOMUNIKAT Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH w Dąbrowie Górniczej oddział Kochanowice realizujący zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kochanowice wprowadza z dniem 10.01.2011 r. następujące taryfy za dostawę wody i odprowadzane ścieki: 1. za dostawę wody 2,95 zł/m3...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kochanowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz....

Składy komisji obwodowych

UCHWAŁA NR 4/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików...